So. Čvn 25th, 2022


V posledních měsících se Osadní výbor Zdaboř a Sdružení občanů a přátel Zdaboře intenzivně věnovaly příbramskému obchvatu. Ve spolupráci s výbory v Žežicích a Brodu připravily memorandum o spolupráci mezi těmito subjekty a městem Příbram. Cílem je minimalizovat dopady provozu obchvatu na městské části Zdaboř, Žežice a Brod.

Výbory by chtěly společné memorandum s městem Příbram podepsat v co nejbližší době a začít tak prosazovat plnění těchto hlavních úkolů a cílů.

  • Zřízení protihlukové stěny v celé délce obchvatu, který sousedí s dotčenými částmi města (Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Podvršky). Prioritním cílem je zajistit, aby tuto protihlukovou stěnu vybudoval na své náklady investor obchvatu – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pokud by z nějakého důvodu investor neprojevil ochotu, nebo schopnost výstavbu dané protihlukové stěny realizovat do jednoho roku po uvedení obchvatu do provozu a veškerá jednání o možném náhradním přiměřeném termínu výstavby nepovedou ke konkrétnímu výsledku v podobě závazku investora v přiměřeném časovém úseku výstavbu protihlukových stěn realizovat, deklarují účastníci Memoranda, že budou společně činit veškeré kroky k tomu, aby vybudování daných protihlukových stěn provedlo město Příbram na vlastní náklady.
  • Vytvoření fondu města Příbram, který bude dlouhodobě shromažďovat prostředky na financování vybudování protihlukových stěn popsaných v předchozím bodu s ohledem na fakt, že investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, zatím vybudování těchto stěn neplánuje. Účastníci Memoranda deklarují, že ukládání prostředků do fondu vnímají jako projev snahy města kompenzovat jeho občanům, dotčeným vybudováním stavby obchvatu jakožto stavby ve veřejném zájmu, která obecně zvýší kvalitu života ve městě Příbram, zhoršení jejich životních podmínek, ke kterému dojde v důsledku vybudování uvedené stavby. Účastníci Memoranda deklarují svůj cíl, aby prostředky do fondu byly v rámci rozpočtu města alokovány a ukládány dlouhodobě, kontinuálně a v adekvátní výši, která bude přiměřená předpokládaným nákladům na vybudování protihlukových opatření. Stejně tak účastníci Memoranda deklarují svou vůli zanést potřebu uvedené investice – tedy vybudování protihlukových stěn – do střednědobého investičního plánu města Příbram s orientačním vyčíslením předpokládané výše nákladů na jejich vybudování tak, aby bylo možné dlouhodobě efektivně alokovat prostředky ve výše popsaném fondu.
  • Zajištění, aby v celé délce obchvatu byla provedena dostatečná výsadba ochranné zeleně (v úseku od osady Brod
    po osadu Podvršky), kdy výsadba této zeleně nebude vnímána ani deklarována jako náhrada za výstavbu protihlukových stěn.
  • Zajištění, aby po vybudování obchvatu docházelo k dlouhodobému a systematickému snižování dopadů dopravního provozu, spojeného s existencí a užívání obchvatu, v okolí obchvatu, a to zejména v ulicích Zdabořská
    a Brodská
    (tzn. provedení příslušných kroků k adekvátní regulaci dopravy – omezení nejvyšší povolené rychlosti, provádění opatření ke zklidnění dopravy, omezení vjezdu nákladních vozidel a podobně).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.