So. Čvn 25th, 2022

Krajští radní zřídili svým rozhodnutím Komisi VODA – SUCHO Středočeského kraje. Je to nový expertní a poradní orgán Rady, který má zajistit komplexní přístup k problematice sucha na území celého regionu tak, aby se dopady sucha v krajině a nedostatku vody snížily. „Komise bude projednávat a zaujímat stanoviska ke strategickým a koncepčním dokumentům při řešení negativních dopadů sucha a nedostatku vody a zároveň posuzovat návrhy na konkrétní opatření ke zmírnění škodlivých následků,“ přiblížila práci komise radní pro oblast životního prostřední a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Radní J. Skopalíková také upřesnila, že bude komise složena ze dvou pracovních skupin. Pracovní skupina „Vodohospodářská infrastruktura“ bude mít na starosti zvýšení zabezpečení obyvatel kraje dostatečným množstvím pitné vody a odvádění odpadních vod – půjde o výstavbu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a bude navazovat na činnost v minulosti fungující Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji. „Podíl obyvatel ve Středočeském kraji, kteří jsou napojeni na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, je pod celorepublikovým průměrem. V současnosti je zásobováno z veřejného vodovodu pouze 86,5 % obyvatel. Vodárenská infrastruktura je podfinancována a řada rozvodných sítí i velkých přiváděcích řadů je v nevyhovujícím technickém stavu. S problémy ohledně financování obnovy vodárenské infrastruktury se přitom potýkají menší i větší subjekty, které provozují páteřní vodovodní přivaděče,“ říká Jana Skopalíková. Nedostatek vody se přitom projevuje zejména v oblastech s intenzivní bytovou výstavbou. „Řešením je budování nových přivaděčů a propojování vodárenských soustav napojených na dostatečně kapacitní zdroje. V současné době je aktuální např. posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka, propojení skupinového vodovodu Stebno–Jesenice–Rakovník, případně propojení jihozápadní části kraje na Jihočeskou vodárenskou soustavu,“ dodala radní.

Předmětem činnosti druhé pracovní skupiny „Retence vody v krajině“ bude problematika klimatické změny, která si vynucuje zvýšení retenční schopnosti krajiny. „Tato skupina by se měla zabývat analýzou stávajících koncepčních materiálů, navrhovat zpracování dalších nebo činit návrhy efektivních opatření formou přírodě blízkých řešení,“ uvedla J. Skopalíková.

Členy Komise VODA – SUCHO budu zástupci Středočeského kraje, odborní zaměstnanci krajského úřadu, vodárenských společností a dalších odborných institucí, jako je např. Agrární komora, Povodí Vltavy, Povodí Labe, spolek Živá krajina a další.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.