So. Kvě 28th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.  

„Třídění odpadu se stává běžnou součástí našeho života a ze statistik společnosti EKO-KOM vyplývá, že třídíme stále více. Zatímco například v roce 2016 Středočeši odevzdali celkem 65 166 tun tříděného odpadu, v roce 2020 to už bylo 92 694 tun vytříděných odpadů. Děkuji všem lidem, kteří třídí, a také všem obcím, které jsou do systému zapojené,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Jak si vedou v této záslužné disciplíně jednotlivé obce, sleduje ve Středočeském kraji soutěž My třídíme nejlépe. „Rozhodli jsme se nově pro úpravu kritérií soutěže tak, aby více motivovala třídit papír, sklo a kovy mimo sběrné dvory a byla zahrnuta do hodnocení také produkce směsného komunálního odpadu vzhledem k novým odpadovým cílům ČR. Novinkou také je, že obec, která se umístí dva roky po sobě na prvních třech příčkách, získá titul Třídič Středočeského kraje a na dva roky bude z hodnocení vyřazena. Šanci tak dostanou i další, pro které to může být nová motivace,“ dodala Jana Skopalíková.

První tři nejlepší obce v každé kategorii dostávají za vytříděný odpad finanční odměny (1. místo 60 000 Kč, druhé místo 40 000 Kč a třetí místo 20 000 Kč). V roce 2020 zvítězilo v kategorii obcí do 499 obyvatel Třebsko (Příbramsko), v kategorii 500 až 1999 obyvatel obec Sýkořice na Rakovnicku, v kategorii 2 000 až 10 000 obyvatel město Nový Knín (Příbramsko) a v kategorii nad 10 000 obyvatel byl první Beroun.  

Do soutěže obcí My třídíme nejlépe, kterou pořádají Středočeský kraj a společnost EKO-KOM, budou stejně jako v minulých letech automaticky zapojeny všechny obce zapojené v systému EKO-KOM ve Středočeském kraji.  

Kritéria soutěže


Upravené velikostní kategorie
I nadále zůstávají čtyři velikostní kategorie, změní se ale rozpětí. V první kategorii tak změří své schopnosti obce do 299 obyvatel (dříve: do 499 obyvatel), ve druhé kategorii budou obce, které mají 300 až 999 obyvatel (dříve: 500 až 1 999 obyvatel), ve třetí kategorii se potkají obce od 1 000 do 2 999 obyvatel (dříve: 2 000 až 10 000 obyvatel). V největší kategorii pak budou obce od 3 000 obyvatel (dříve: od 10 000 obyvatel).

Princip hodnocení
Hodnocení obcí probíhá zvlášť podle výše uvedených specifických velikostních kategorií. Počet obyvatel je stanoven dle údaje uvedeného Českým statistickým úřadem ke dni 1. 1. 2021. Výsledné body, které jednotlivé obce získají, jsou součtem bodů ze 7 dílčích soutěžních kategorií (4 hlavní a 3 doplňkové). Podle počtu výsledných bodů za celé hodnotící období je stanoveno výsledné pořadí v souboru obcí. 

1. Hlavní hodnocení

 1. Výtěžnost papíru
  Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale také ve sběrných dvorech, sběrných místech a výkupnách, zapojených do systému obce. Za každý 1 kilogram papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového pytlového a individuálního sběru, získává obec 1,5 bodu. Za 1 kg papíru na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a výkupen zapojených do systému obce náleží obci 0,5 bodu (původně to byl 1 bod).
 1. Výtěžnost plastu
  Hodnotí se celková výtěžnost plastu, a to všemi způsoby sběry. Obec získává 0,8 bodu (původně to byl 1 bod) za každý 1 kg plastu na obyvatele a rok.
 1. Výtěžnost skla celkem
  Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsného a čirého), a to všemi způsoby sběru. Za každý 1 kilogram skla na obyvatele a rok získává obec 1,2 bodu.
 2. Výtěžnost kovů
  Hodnotí se celková výtěžnost kovů v nádobovém, pytlovém a individuálním sběru, ale i ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru. Za každý 1 kilogram kovů na obyvatele a rok sebraný prostřednictvím nádobového, pytlového a individuálního sběru získává obec 5 bodů. Za každý 1 kg kovů na obyvatele a rok sebraný ve sběrných dvorech, sběrných místech a ostatních způsobech sběru (výkupna zapojená do systému obce, mobilní svoz, školní sběr) získává obec čtvrt bodu (dříve to bylo 1,5 bodu). U všech komodit se zaokrouhlují body na 2 desetinná místa.

2. Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, zlepší si bodové skóre o další 2 body. A také za sběr papíru ostatními způsoby sběru získá obec 2 body.

V letošním roce zaniká bonus za dostupnost sběrné sítě, za který mohli obce získat 1 bod. Na 20 bonusových bodů si pak může přijít obec v případě, že dokáže omezit produkci směsného komunálního odpadu pod 200 kg na obyvatele a rok!

U všech komodit se zaokrouhlují body na 2 desetinná místa. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší nezaokrouhlená hodnota.

Čestný titul

Nově byla kritéria doplněna o pravidlo „dvakrát a dost“. V případě Středočeské soutěže obcí v třídění odpadů to znamená, že obec, která se umístí 2 roky po sobě na prvních třech příčkách, získává čestný titul „Třídič Středočeského kraje“, ale následující 2 roky bude vyřazena z hodnocení. Šanci tak dostanou i další obce, které mohly být „neporazitelností“ nejlepších obcí demotivovány.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.