Ne. Čvn 26th, 2022

Jak předcházet rizikovému chování ve školách, jak čelit šikaně, kyberšikaně, sebepoškozování, poruchám příjmů potravy? Nejen na tato témata se zaměřuje Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027. Nedávno ji spolu s akčním plánem konkrétních kroků schválili krajští radní.

Realizace kvalitních preventivních programů stále zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stádiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům, jako jsou kriminalita, závislosti a podobně. Při tvorbě strategie jsme vycházeli z koncepčních dokumentů vlády a ministerstva školství, ale zároveň jsme využili zkušeností našich pracovníků, kteří jsou se školami v přímém spojení, znají problematiku a mají zpětnou vazbu,“ uvedl krajský radní pro oblast školství, vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování, ale i na agresi, šikanu, kyberšikanu a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií. Strategie se zaměřuje i na projevy násilí, vandalismus, extremismus, rasismus, na rizikové sporty, prevenci úrazů, spektrum poruch příjmů potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. „Kraj v této oblasti dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc, zabezpečuje odborná setkání, konference a vzdělávací semináře, podporuje realizaci preventivních programů. Školy a školská zařízení mají o realizaci preventivních aktivit dlouhodobě rostoucí zájem a všechny programy, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje, a jsou tedy pro účastníky bezplatné, jsou téměř okamžitě obsazené. I proto chceme v našich aktivitách pokračovat a přicházet s novými náměty,“ dodal radní Vácha.  

Bezmála třicetistránkový dokument Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027 stanovuje priority Středočeského kraje v oblasti primární prevence – cíle, koordinaci jednotlivých aktivit, včetně možností jejich financování. Akční plán navazuje na Strategii a podrobně definuje konkrétní opatření k dosažení cílů vymezených ve Strategii. U každého opatření je uvedena četnost/termín plnění, odpovědné a spolupracující osoby/organizace a předpokládaný zdroj financování.  V rámci kapitoly školství Středočeský kraj každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence:

Příspěvek na primární prevenci pro krajem zřizované školy a školská zařízení


Rok
Počet podpořených
 škol/školských zařízení

Příspěvek v Kč
201834/11 025 046
201957/41 180 000
202057/41 299 842
202148/21 344 492

Zdroj: Odbor školství

Dále jsou každoročně z kapitoly školství hrazeny vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky zaměřené na primární prevenci ve výši 200 000-240 000 Kč.

Středočeský kraj také poskytuje dotace na podporu primární prevence z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence.

RokPodpora primární prevencePodpořené projekty
školy/nestátní neziskové organizace/ORP
20191 000 000 Kč14/9/0
20201 744 645 Kč15/4/2
20214 144 540 Kč44/3/1

Zdroj: Odbor bezpečnosti a krizového řízení

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.