Po. Čvn 27th, 2022

Zastupitelé města budou v prosinci znovu jednat o žádosti o prodej pozemků za Oblastním archivem v Saifrtově ulici. O pozemky projevily zájem dva subjekty s různými projekty na stavbu bytových jednotek. Rada města tento bod projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemků obálkovou metodou s minimální prodejní cenou 1900 Kč za metr čtvereční.

I když rada města prodej pozemků doporučuje, například městských architekt Jaroslav Malý s prodejem pozemků nesouhlasí. „Obecně se však architekt města odkazuje na předchozí vyjádření k prodeji pozemku, neboť nepovažuje za vhodné tento pozemek prodávat, ale raději jej ponechat jako rezervní plochu buď pro rozšíření přilehlé mateřské školy, pro řešení parkování v oblasti (přestože zde bylo vybudováno parkoviště v ulici Čechovská, stále je zde nedostatek parkovacích stání ať již pro rezidenty především v nočních hodinách, tak pro návštěvníky přilehlé polikliniky), nebo např, pro stavbu domova seniorů či domu s pečovatelskou službou,“ je napsáno v podkladech pro zastupitele.

S prodejem nesouhlasí ani Odbor investic a rozvoje města a Odbor silničního hospodářství, a to z podobných důvodů jako v případě městského architekta.

Příbramští zastupitelé už o prodeji měli jednat na říjnovém zastupitelstvu, kde byl ale tento bod stažen z jednání. Zastupitelstvo města Příbram předložený materiál stáhlo z programu, a to z důvodu zajištění vyjádření stavebního úřadu a architekta města k otázce, zda případné budoucí stavby (bytové domy) na poptávaném pozemku mohou být, z hlediska stavebního zákona, v kolizi s plánovanou stavbou depozitáře Státního oblastního archivu Příbram.


Vyjádření Stavebního úřadu a územního plánování (dálejen stavební úřad):
Stavební úřad navštívit PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel Státního oblastního archivu v Praze, kdy na této schůzce uvedl, že zašle stavebnímu úřadu k posouzení studii proveditelnosti přístavby Státního oblastního archivu v Příbrami. Tuto studií posoudilo jak oddělení územního plánování tak i příslušná referentka stavebního úřadu. Oba shodně konstatovali, že předložený návrh je v souladu a lze jej povolit. Nejde však předjímat, jak bude probíhat povolovací cyklus dané stavby a jaké problémy vzniknou či nevzniknou v rámci správních řízení. Stavební úřad ani neví, vjakém časovém horizontu a zda vůbec, budou stavby řešeny.


Vyjádření architekta města:
V březnu 2017 kontaktoval oddělení rozvoje města provozně-investiční technik Státního oblastního archivu s dotazem týkajícím se možnosti zástavby pozemku p. č. 715/123 v katastrálním území Březové Hory. V říjnu 2020 projektant vlastníka pozemku zaslal oddělení rozvoje města zastavovací studii ve variantách se žádostí o konzultaci &! předběžné odsouhlasení záměru. Architekt ve svém vyjádření dále uvádí, že případná zástavba sousedního pozemku p. č, 715/137
v k. ú. Březové Hory bude mít vliv na stavbu depozitáře na pozemku p. č. 715/123 v k. ú. Březové Hory, neboť předložené studie zástavby bytovými domy navrhují stavby s významnou podlažností a navíc velmi blízko společné hranice pozemků. Dle 5 25 Vyhlášky č„ 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, musí být odstup staveb pro bydlení roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn.

Finální verdikt tedy bude na městském zastupitelstvu, které tento bod projedná již v pondělí 6. prosince na svém pravidelném jednání.

Zde odkaz na materiál do zastupitelstva: https://pribram.eu/files/post/104230/%2817%29a.pdf

Z rozhovorů které jsme natočili po říjnovém zastupitelstvu, kdy jsme se některých opozičních zastupitelů ptali na jejich názor na prodej těchto pozemků, zazníval spíše názor pozemky k tomuto účelu neprodat a ponechat si je například na vybudování parkoviště nebo pro účely rozšíření zahrady přilehlé Mateřské školky.

Zde rozhovory :

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.