St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Město Příbram má v plánu mnoho investičních akcí a projektů. Některé z nich začali už v loňském roce a letos se dokončují.

V následujícím přehledu se s nimi můžete ve stručnosti seznámit. Upozorňujeme, že částky u jednotlivých projektů jsou včetně DPH a spíše orientační, protože se zpravidla jedná o sumy ještě před realizací výběrových řízení.

Domov pro seniory

Jeden z pavilonů bývalé 8. ZŠ je určen pro umístění pobočky domova pro seniory s kapacitou asi 20 lůžek. Objekt bude využíván hlavně osobami imobilními, čemuž je přizpůsobován celý areál. Součástí je také parkoviště pro 23 aut. Stavební část by měla být hotova v dubnu, vybavení bude probíhat v květnu a červnu a uvedení do provozu je naplánováno ve 3. čtvrtletí letošního roku. 
36 000 000 korun

Vodovod a kanalizace v Lazci

Stavba kanalizace, nových částí vodovodu a obnova stávajícího vodovodu v místní části Lazec byly realizovány v roce 2021. V roce 2022 budou dokončeny povrchy komunikací a veřejné osvětlení. Projekt je podpořen Ministerstvem zemědělství. 
78 000 000 korun

Aquapark Příbram

V květnu 2020 příbramské zastupitelstvo schválilo ukončení příprav, které souvisely s celkovou rekonstrukcí aquaparku. Následně byla upravena projektová dokumentace a naposledy v prosinci 2021 byly ukončeny předběžné tržní konzultace. Zastupitelstvo schválilo cenu do výběrového řízení s limitem 350 milionů korun (bez DPH). Přestavba by měla začít v tomto roce. 
350 000 000 korun (bez DPH)

Prokopská ulice

Primárně se jedná o výměnu kanalizace, vodovodu a vybudování nového plynovodu, počítá se také s úpravou povrhů, výstavbou veřejného osvětlení a polozapuštěných kontejnerů na odpad. Výběrové řízení by mělo skončit v březnu 2022 a od dubna by měly být zahájeny stavební práce. 
48 500 000 korun

Revitalizace Čekalíkovského rybníka a okolí

Revitalizace se týká Čekalíkovského rybníka a okolí o ploše 2,5 hektaru a oblast je koncipována jako park Ledro. V loňském roce probíhala rekonstrukce samotné vodní nádrže a dílo bylo převzato v polovině prosince. Výběrové řízení na revitalizaci okolí by mělo skončit v březnu a zahájení prací se očekává na jaře letošního roku. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí. 
42 000 000 korun

Parkovací dům na autobusovém nádraží

Velký projekt, který by měl z určité části řešit parkování v centru města. V lednu byl vybrán zhotovitel , který nejdříve bude muset v letošním roce dopracovat projektovou dokumentaci a stavba začne v roce následujícím.
103 000 000 korun

Odbahnění a rekonstrukce Kaňky

Projekt zahrnuje vyčištění a opravu vodní nádrže Kaňka. Prostor bude přirozeně navazovat na revitalizované území Čekalíkovského rybníka. Na konci listopadu bylo dokončeno odbahnění, na jaře budou upraveny břehy. Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva zemědělství v podprogramu „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí – 2. etapa“. 
3 220 000 korun

Rekonstrukce hřiště Na Cihelně

Předmětem je úprava prostoru bývalého hřiště (včetně vybudování parkoviště) v blízkosti viaduktu v ulici Osvobození. Sportovci žádají víceúčelové hřiště s umělým povrchem a jednoduchým zázemím (sklad a mobilní toalety). Bylo vydáno územní rozhodnutí, které během prosince 2021 nabylo právní moci. Realizace se očekává v letošním roce. 
12 000 000 korun

Úprava vstupu na Nový rybník

Jedná se o napojení chodníku a cesty k Junioru. Součástí realizace bude osvětlení u dolního vstupu (včetně osvětlení podél cyklostezky na Flusárně) a řešení u horního vstupu (chodník). Rekonstrukce by se měla uskutečnit po ukončení letní sezony. 
3 000 000 korun

Rekuperace v ZŠ Čapků

Předmětem projektu je rekuperace vzduchu ve třídách a instalace fotovoltaického systému na střeše budovy školy. Město se nejdříve pokoušelo získat dotaci, ale finálně na tuto snahu rezignovalo z důvodu nevyhovujících podmínek výzvy. Projekt by se musel přepracovat a došlo by ke značnému navýšení rozpočtu. Po soutěži na dodavatele by se rekuperační systém měl instalovat v létě 2022. 
13 500 000 korun

Vodojem Husa

Vodojem Husa procházel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a bylo třeba dokončit etapy IIIa, IIIb a IV (doplnění řídícího a zabezpečovacího systému). Na přelomu roku byla dokončená stavba převzata. 
23 000 000 korun

Rekonstrukce ul. Obecnická

V Obecnické ulici již byla dokončena výměna vodohospodářských sítí. V první polovině 2022 dojde k výstavbě chodníků a realizaci finálních povrchů komunikací a veřejného osvětlení. 
18 500 000 korun

Rekonstrukce ul. Milínská

První fáze spočívá ve výměně vodohospodářských sítí (viz uvedená cifra). Rekonstrukce začala na podzim ve spodní části Dlouhé ulice, ale záhy byla přerušena z důvodu dvou komplikací – nestabilního podloží a nenormovaného vedení kanalizační šachty (poté se stavbaři posunou směrem k ulici Alešova). Jakmile budou hotovy práce pod zemí, bude pravděpodobně v roce 2024 ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic revitalizován celý uliční prostor Milínské s vytvořením 77 normovaných míst k parkování. 
29 000 000 korun (pouze 1. etapa – VH sítě)

Parkoviště na Flusárně

Na volné ploše na Flusárně má vzniknout 100 míst pro parkování a čtyři pozice pro dobíjení elektromobilů. Výběrové řízení na zhotovitele bude vypsáno v létě a do konce roku by se mělo parkoviště začít stavět. 
10 000 000 korun

 Autobusové zastávky u Nového rybníka

V Březnické ulici, poblíž Nového rybníka (mezi viaduktem a čerpací stanicí), vzniknou dvě autobusové zastávky. Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Realizace se předpokládá v roce 2022. 
5 500 000 korun

Parkování v ul. Gen. Kholla

Na konci roku byla v ulici Gen. Kholla zprovozněna první část parkoviště. Po dokončení druhé etapy, která bude probíhat během tohoto roku, by zde mělo být bezmála 200 parkovacích míst. Součástí širší revitalizace celého území je také úprava komunikací a vybudování polozapuštěných kontejnerů na směsný i tříděný odpad. 
12 500 000 korun (+ 4 500 000 korun na kontejnery a zeleň)

Osvětlení přechodů

V ulici Edvarda Beneše bude nově osvětleno šest přechodů pro chodce. Během jara by měl být znám zhotovitel, výstavba se pak předpokládá během tří měsíců letošního roku. 
1 000 000 korun

Rekonstrukce ul. Na Leštině

V rámci první etapy budou obnoveny a zkapacitněny vodohospodářské sítě, dále se počítá s výměnou povrchu komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a parkovacích míst a instalací polozapuštěných kontejnerů. Součástí budou i nové zastávky v Balbínově ulici (včetně posunutí točny autobusů). Realizace by měla začít na jaře letošního roku. 
24 500 000 korun

Rekonstrukce lávek a mostů

Jedná se o opravu mostů a lávek podle v minulosti vypracovaných mostních prohlídek. Podle zprávy bude nutné i v dalších letech pokračovat v postupných opravách a rekonstrukcích mostních objektů. V současnosti se připravují opravy mostu v ulici Plynárenská, lávek na Novém rybníku a na Rynečku, ve Špitálské u Hořejší Obory, u Čekalíkovského rybníku, na Flusárně nebo u Q klubu.  
20 000 000 korun

Nové chodníky

V různých fázích přípravy je výstavba nových chodníků, které by měly vzniknout mezi stadionem U Litavky a Lazcem a dále v ulicích Drkolnovská (u čerpací stanice), ve Zdabořské (od kruhové křižovatky k restauraci U Pletánků) a v ulici Ke Stadionu. 
15 000 000 korun

Revitalizace sadů

Chystaná obnova Svatohorských sadů se aktuálně týká prostoru mezi ulicemi Balbínova, Na Leštině a K Mýtu a kolem sportovního areálu. Renovace je podpořena z dotace řetězce Billa. 
1 524 000 korun

Připravované projekty na další léta

 • Rekonstrukce Komenského náměstí: výměna vodohospodářské infrastruktury, nová parkovací místa, revitalizace náměstí, polozapuštěné kontejnery
 • Kulturní dům: rekonstrukce elektrické rozvodny
 • Rudné doly: oprava střechy budovy někdejšího ředitelství Rudných dolů; připravuje se také studie rekonstrukce celé budovy
 • Divadlo A. Dvořáka: kompletní rekonstrukce malé scény
 • Náměstí J. A. Alise: revitalizace prostoru náměstí
 • Atletický ovál a sportovní hala: kompletní rekonstrukce někdejšího atletického oválu a výstavba nové sportovní haly. Je vypracována studie.
 • Vnitroblok Riegrova: revitalizace celého vnitrobloku včetně výstavby parkovacích míst, hřiště a míst pro kontejnery
 • ZŠ Jiráskovy sady: rozsáhlá půdní vestavba
 • Kanalizace a vodovod v Kozičíně: nová splašková kanalizace a rekonstrukce vodovodu a dešťové kanalizace, nové povrchy, chodníky a veřejné osvětlení
 • Čistírna odpadních vod: zkapacitnění čistírny za přibližně 250 milionů korun, zpracovává se projektová dokumentace
 • Milínská: parkovací dům nedaleko křižovatky Milínská/Průběžná, v místě stávajícího parkoviště je zpracována studie
 • Pod Čertovým pahorkem: je zpracována studie na revitalizaci celého vnitrobloku, s navýšením počtu parkovacích míst a parkovacím domem
 • Parkoviště Fialka: zvýšení kapacity parkoviště u tzv. křižáku pod Albertem ze současných přibližně 40 na zhruba 80 míst
 • Vnitroblok ul. Jana Drdy: v první fázi výměna vodohospodářských sítí, veřejného osvětlení, oprava komunikací a chodníků a výstavba parkoviště; v další fázi výstavba dětského a sportovního hřiště a výsadba zeleně
 • Anenská: odvodnění spodní části ulice
 • Most Ryneček: kompletní demolice mostu v nevyhovujícím technickém stavu a výstavba nového mostu
 • Propojka z Jinecké komunikace: silniční propojka do průmyslové zóny Balonka
 • Parkoviště na Drkolnově: vybudování přibližně 60 parkovacích míst u bývalé „kyslíkárny nemocnice“
 • Na Leštině II. etapa – pokračování rekonstrukce ulice, předmětem je výměna vodohospodářských sítí, povrchů komunikace, cyklostezka, podzemní kontejnery

Zdroj: Město Příbram( Kahan)

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.