So. Kvě 28th, 2022

ČR – Vysoké ceny nemovitostí, pozemků, ale také stále obtížnější podmínky pro získání hypotéky nás staví k vymýšlení alternativ, co se bydlení týče. Ve velké oblibě začínají být tzv. mobilní domy, které si mnozí z nás upravují k celoročnímu bydlení. Máte volný pozemek a mobilní dům k tomu? V tom případě byste se měli ještě před zabydlením zajímat o to, jak je to se stavebním povolením. Do redakce nám přišel příspěvek od pana Tomáše Vítka , specialistu na stavební právo, který ve svém příspěvku vysvětluje jak se v této souvislosti věci mají s mobilhome – mobilheim.

Podle EN 1647 je mobilní dům považován za mobilní rekreační ubytovací vozidlo, které nesplňuje požadavky na výstavbu a užívání silničního provozu vozidla, ale je vybaveno zařízeními pro mobilitu a je určena vyráběn pro dočasné sezónní ubytování. Mobilní dům je určen dle normy en 1647 k sezónnímu nebo příležitostnému ubytování. Z tohoto důvodu výrobce popírá jakoukoli odpovědnost v případě, že je mobilní dům využíván intenzivně nebo jako trvalý pobyt. Nejedná se o stavební výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. nebo evropského nařízení č. 305/2011.

Na tento výrobek by proto mohl být vydán pouze dobrovolný certifikát prokazující shodu s normou (např. ČSN EN 1647:2019 Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti), ale ne prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo prohlášení o vlastnostech podle evropského nařízení č. 305/2011.

Po napojení na inženýrské sítě by se pak na mobilní domy mohlo vztahovat některé z nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb. (dříve zákona č. 22/1997 Sb.), např. nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, nebo nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o Výrobek není stanovený a ‚neharmonizovaný‘, tzv. neregulovaný: pro tyto výrobky platí obecné požadavky na bezpečnost, není nutné prokazování shody (doložení, že výrobek splňuje technické požadavky na výrobky v duchu rozsahu aktuálně platné evropské a/nebo národní legislativy) posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

V rámci EU a některých dalších států platí u neharmonizovaných výrobků tzv. princip vzájemného uznávání. Ten vychází z předpokladu, že pokud byly výrobky již uvedeny na trh v některém členském státě v souladu s tam platnými požadavky, nemůže jiný členský stát požadovat pro jeho uvedení na trh další zkoušky nebo certifikáty. Výjimečně může členský stát požadovat zajištění další zkoušky, pokud takový požadavek vyplývá z platného právního předpisu, do kterého byl zahrnut s ohledem na ochranu zdraví, bezpečnosti při práci nebo životního prostředí. Jinými slovy, pokud byl certifikát vypracován v souladu s požadavky a orgánem k tomu oprávněným, musí být akceptován i pro uvedení na trh v jiném členském státě. Tento princip by měl být podle našeho názoru aplikovatelný i v případě dobrovolné certifikace.

K čemu technické normy slouží?
• Jsou nezbytnou podmínkou pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU.
• Slouží jako referenční úroveň pro poměření/zhodnocení kvality výrobku nebo
služby.
• Stanovují kritéria bezpečnosti.
• Podporují vyrovnaný vztah (soulad) mezi kvalitou a náklady.
• Jsou často závazné v obchodních smlouvách mezi dodavatelem a odběratelem
• Mohou být povinně vyžadovány u veřejných zakázek
• Stávají se efektivním nástrojem konkurenčního boje v hospodářské soutěži
• Chrání životní prostředí a dbají na ochranu zdraví.
• Umožňují vzájemnou podporu/vzájemný soulad životního prostředí a
konkurenceschopnosti
• Chrání jak spotřebitele, tak i výrobce.
• Zajišťují efektivní výrobu.
• Zajišťují provázanost mezi výrobky a službami.
• Jsou efektivním nástrojem hospodářské soutěže.
• Umožňují přijímat vyspělá technická řešení bez ohledu na rozdílnou technickou
úroveň účastníků trhu.
• Reflektují výsledky vývoje a výzkumu.
• Jednotné evropské a mezinárodní technické normy jsou jednou z nezbytných
podmínek pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU, jsou společnou řečí
obchodu.

Legeslativa je přípravena a schválená
Zákon č. 283/2021 Sb.
Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb.
Drobné stavby

(1) Drobnými stavbami jsou
a) stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to

 1. stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím,
  podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
  která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací, a nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost, která je
  umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku
  schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku
  rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
 2. skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 m2 zastavěné
  plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v
  odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 3. stavba do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím,
  podsklepená nejvýše do hloubky 3 m, na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru,
  územním plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako
  zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost,
  která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha části pozemku
  schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku,
 4. výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 m2 zastavěné
  plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen rozhodnutím o povolení záměru, územním
  plánem s prvky regulačního plánu nebo regulačním plánem pro způsob využití jako plochy
  rekreace, která je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m a plocha
  části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z
  celkové plochy pozemku

Tomáš Vítek, Skupina Mobilhome Czech republik

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.