Út. Čvn 28th, 2022

V říjnu 2021 probíhal ve městě Příbram průzkum pocitu bezpečí. Jedná se o čtvrtý průzkum, který byl ve městě realizován. První šetření se uskutečnilo v roce 2013, následně v roce 2016 a na přelomu let 2018/2019. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, jak bezpečně se občané v Příbrami cítí.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 547 respondentů. V elektronické podobě odpovědělo celkem 497 respondentů, odevzdání v tištěné podobě pak zvolilo celkem 50 respondentů. Nejčastějšími respondenty byli občané ve věku 40 až 59 let, celkem 36 % dotázaných. Lidé odpovídali na následující otázky, u kterých vždy uvádíme stručný komentář odpovědí. 

Považujete Příbram za bezpečné město?

Na tuto otázku odpovědělo všech 547 respondentů, kteří se průzkumu zúčastnili. 233 z nich by Příbram označilo za spíše bezpečné, za určitě bezpečné město by Příbram označilo celkem 47 respondentů. Za spíše nebezpečné město označilo celkem 218 respondentů a za určitě nebezpečné by Příbram označilo 49 respondentů. 

Proč se ve městě Příbram necítíte bezpečně?

Na tuto otázku odpovídali občané, kteří v předešlé otázce označili město za spíše nebo určitě nebezpečné. V drtivé většině respondenti uváděli jako důvod nepřizpůsobivé občany, které přímo spojovali s konkrétními lokalitami. Nejčastěji byly uváděny obchody s prodlouženou otevírací dobou, konkrétně večerky v lokalitě Ryneček a u kulturního domu. U těchto obchodů je provozovateli tolerováno popíjet alkohol, což vede ke shlukování osob. Jako druhý důvod občané uváděli nízkou pochůzkovou činnost městské policie a hlídkovou činnost státní policie. Dalším opakovaným důvodem byla existence ubytoven ve městě a skupinky mladistvých. Na předních příčkách se ukázaly i obavy ze zahraničních zaměstnanců. Co se týká zahraničních pracovníků, tak porovnání s výsledky minulých dotazníků pocitu bezpečí ukazuje, že tento jev nabyl v roce 2021 na významu. V předešlých letech se zahraniční zaměstnanci neobjevovali v průzkumu téměř vůbec. 

Z jakých zdrojů se o kriminalitě ve městě dozvídáte?

Na tuto otázku odpovědělo 512 respondentů. Nejčastějším zdrojem byla uváděna média, následovaly zkušenosti známých, dále pak osobní zkušenosti.

Stal/a jste se za posledních 24 měsíců obětí kriminality v Příbrami?

Na tuto otázku reagovali všichni respondenti. Téměř tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že se v posledních dvou letech nestaly obětí trestného činu.

Jakého trestného činu se v našem městě nejvíce obáváte?

Na tuto otázku odpovědělo celkem 503 respondentů. Téměř polovina dotazovaných uvedla, že se nejvíce obává násilného trestného činu (přepadení, obtěžování, ublížení na zdraví). Celkem 17 % dotazovaných se nejvíce obává trestného činu pod vlivem alkoholu a drog, následuje pak obava z vloupání do domu, bytu či společných prostor. Dvě procenta respondentů uvedla, že se neobávají žádného trestného činu.

Je podle vašeho názoru v Příbrami dostatečné kamerové pokrytí?

Na tuto otázku odpovědělo 515 respondentů a 46 % z nich je toho názoru, že v Příbrami není dostatečné kamerové pokrytí a uvítali by jeho rozšíření. Třináct procent občanů je spokojeno se současným stavem kamerového pokrytí. Zhruba třetina dotázaných nedokázala kamerové pokrytí v Příbrami zhodnotit. Respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli „ne“, mohli v další části uvádět lokality, kde podle nich kamerové pokrytí chybí. Z této otázky vyplynulo, že občané v drtivé většině neví, kde jsou ve městě instalovány kamerové body, a uváděli lokality, které už jsou pokryté kamerovým systémem. Nejčastěji byla uváděna lokalita Ryneček a lokalita Čertův pahorek.

Označil/a byste nějaké místo v Příbrami, kde se kvůli nedostatečnému veřejnému osvětlení necítíte bezpečně?

Na tuto otázku odpovědělo 456 respondentů. Z toho 43 % občanů uvedlo, že neví, zda by označili nějaké místo v Příbrami, kde se necítí vlivem nedostatečného veřejného osvětlení bezpečně. Celkem 42 % respondentů by takové místo označilo a 16 % z nich nikoliv. V další části této otázky mohli respondenti, kteří v předešlé otázce uvedli „ano“, zmínit konkrétní místo, které je z jejich pohledu málo osvětlené. V této podotázce se objevilo na 50 míst, která byla uvedena dvakrát a méně. Nejčastěji byla uváděna lokalita: 1. ulice Mariánská, zejména místo u vlakového přejezdu směrem k Březovým Horám; 2. Čertův pahorek. 

Označil/a byste nějaké místo v Příbrami za skutečně nebezpečné?

Z této otázky vzešly tři lokality, které byly opakovaně uváděny v tomto pořadí: 1. lokalita Pod Čertovým pahorkem; 2. lokalita Ryneček; 3. ulice Boženy Němcové (bývalá Mototechna). 

Vnímáte nějaké aktivity města či jiných subjektů v oblasti prevence?

Na tuto otázku odpovědělo 350 respondentů a 52 % uvedlo, že žádné aktivity v oblasti prevence města nevnímá. Naopak 42 % z nich uvedlo, že vnímají preventivní činnost města. Nejvíce respondenti uváděli činnost městské policie a preventivní činnosti zaměřené na děti a mládež.

Setkal/a jste se na území města Příbram s asistenty prevence kriminality?

Na tuto otázku odpovědělo 502 respondentů. Celých 31 % odpovědělo ano, 35 % ne. Dalších 26 % respondentů se s asistenty nesetkalo, ale vědí, že ve městě pracují. Osm procent nevědělo, o koho jde.

I subjektivní hodnocení je důležité

Závěrem je potřeba říci, že se jedná o průzkum subjektivního pocitu bezpečí, tzn., že i když lokality, které občané označili za nejnebezpečnější, nevyčnívají významným způsobem v páchání trestné činnosti, jedná se o jejich subjektivní pocit, který je pro vedení města ale také velmi důležitý.

Lucie Máchová, manažerka prevence kriminality

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.