Ne. Kvě 22nd, 2022

Od pondělí jsou v platnosti nová pravidla pro návštěvu Domu seniorů v Příbrami.

Pravidla pro organizaci a průběh návštěv v Domově seniorů CSZS města Příbram
(platná od 12. 7. 2021)
Návštěvy uživatelů služby budou probíhat takto:
• Pondělí až neděle v době od 14:00 do 16:30 hod
(Poslední návštěva může přijít v 16:00 hod.)
Návštěvy se již nemusí objednávat.
• Za jedním klientem mohou přijít ve stejný čas nejvýše 2 osoby.
• Doba návštěvy je 30 minut.
• Návštěvy u klientů pozitivních na Covid -19 nebo klientů v karanténě jsou zakázány.
• Osoba navštěvující klienta je povinna se při příchodu do zařízení prokázat dokladem:
a) o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
s negativním výsledkem ne starším 7 dnů nebo POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin před zahájením
návštěvy .
Osoby, které absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců (nebo ve škole či
školském zařízení) nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití
laickou osobou, se prokáží potvrzením od zaměstnavatele (školy) nebo čestným
prohlášením (v případě nezletilých osob je nutný podpis zákonného zástupce), nebo
b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní nebo
od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19,
nebo
c) o prodělání onemocnění COVID-19 v době 180 dnů přede dnem návštěvy
• osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích
cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a za
dodržení dalších režimových opatření poskytovatele
• Pokud je to možné vzhledem ke zdravotnímu stavu, klient v průběhu návštěvy používá
roušku.
• Návštěva klientů, kteří jsou schopni pohybu samostatně nebo s kompenzační pomůckou
probíhá za příznivého počasí venku v areálu zahrady, jinak v hale v přízemí Domova
seniorů nebo ve společenské místnosti
• V hale může probíhat návštěva u jednoho klienta, ve společenské místnosti u dvou klientů
současně
• Na dvoulůžkovém pokoji u imobilních klientů může probíhat návštěva vždy jen u jednoho
klienta.
• Po každé návštěvě musí být ze strany DS provedena dezinfekce ploch, kterých se návštěva
dotýkala (např. kliky, nábytek na pokoji, apod.) a větrání pokoje, apod.
• Pro přinášení balíčků klientům DS platí stále stejná pravidla vyvěšená u vstupu do budovy

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.