Po. Čvn 27th, 2022

Celkem 250 kg síhů severních marén uhynulo 4. – 5. 7. na rybníku Nový v Příbrami, který má ve výpůjčce SÚS a užívá ho jako chovný rybník. Naměřené hodnoty potvrdily, že příčinou úhynu byl prudký a nenadálý deficit kyslíku ve vodě. Síh severní maréna je původně jezerní ryba s vysokými nároky na obsah kyslíku ve vodě v průběhu celého roku. Vadí ji i kolísání hodnot PH.

První úhyn byl zaznamenán a nahlášen předsedovi SÚS panu Hýbnerovi v neděl 4. července ředitelem areálu Mgr. Slabou. Během dne byla situace průběžně monitorována a vyhodnocována ve spolupráci se správcem areálu panem Trojanem, který zajišťoval úklid uhynulých ryb.

O den později však byl v brzkých ranních hodinách zjištěn velký výskyt uhynulých ryb na vodní hladině rybníka, jednalo se o cca 200 kg, což bylo okamžitě hlášeno předsedovi SÚS, který se ihned dostavil na místo.

Společně pak se správcem areálu byla provedena kontrola rybníku a uhynulých ryb a bylo konstatováno, že druhově jde výhradně o síha severního marénu v průměrné velikosti 20 cm. Při bližším ohledání uhynulých ryb bylo zřetelné, že nejde o čerstvě uhynulé ryby. Na rybníku nebyly správcem areálu v předchozích dnech zjištěny žádné cizorodé látky ani znečištění. Uhynulé ryby nevykazovaly žádné známky onemocnění, které by mohlo jejich úhyn způsobit.

Úhyn byl způsoben s největší pravděpodobností nenadálým, kyslíkovým deficitem, který nastal vlivem prudkých změn počasí s velkými výkyvy atmosférického tlaku, které v brzkých ranních hodinách vedly k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Tuto verzi potvrdil přivolaný technik SÚS, který digitálním multimetrem provedl měření základních veličin: teploty vody, Ph a množství rozpuštěného kyslíku ve vodě. Naměřené hodnoty 5. 7. 2021 byly naprosto standardní, což potvrzuje i skutečnost, že další druhy ryb, které v rybníku vegetují a nejsou tak náročné na kyslík, neuhynuly.

Velký vliv na množství kyslíku ve vodě má atmosférický tlak, nadmořská výška a vývoj počasí. S klesajícím tlakem klesá obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Všeobecně platí, čím teplejší voda, tím menší obsah kyslíku. Proto například v létě před bouřkou doprovázenou poklesem tlaku, dochází k poklesu kyslíku ve vodě až na spodní hodnoty. Obsah kyslíku ve vodách kolísá podle konkrétních podmínek. V denním režimu lze očekávat nejnižší obsah kyslíku ráno před a po rozednění, neboť ani vodní rostliny, které přes den produkují kyslík fotosyntézou, v noci naopak kyslík spotřebovávají a kyslíkový deficit tím ještě zhoršují.

Někdy prudký pokles kyslíku ve vodě trvá třeba jen půl hodiny, ale zkáza je dokonána. Udušené ryby jdou ke dnu a teprve po nějakém čase, zase s ohledem na klimatické podmínky, vyplavou na vodní hladinu.

Proto bude v nejbližších v 2-3 dnech ještě probíhat monitoring rybníka a úklid padlých ryb, které budou ze dna stoupat k vodní hladině. Věříme, že drtivá většina uhynulých ryb je již z vody odstraněna.

Zkrátka přírodě člověk neporučí a výkyvy počasí působí negativně nejen na lidi, ale i na další živé tvory, například na ryby.

Omlouváme se všem návštěvníkům areálu za nepříjemný pohled na vodní hladinu plnou uhynulých ryb. Děkujeme Mgr. Slabovi a panu Trojanovi za výbornou spolupráci a komunikaci při řešení této, pro nás rybáře, smutné události.

Zdroj : Dušan Hýbner, předseda ČRS SÚS

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.