So. Čvn 25th, 2022

Některým občanům Zdaboře se nelíbí záměr vybudování takzvané „Rožmitálské spojky“ , která má propojit Rožmitálskou a Zdabořskou ulici a v součinnosti s Osadním výborem a dalšími spolky, chtějí podat výzvu k vynětí této komunikace z územního plánu.

V roce 2005 vznikla urbanistická studie rozvoje místní části Zdaboř a to zejména rozvojových oblasti označených jako 3B3 a 3B6.V této studií se mimo jiné počítalo s komunikací, která by propojila stávající silnici Zdabořskou se silnicí Rožmitálsku. Ta má vést podle studie zástavbou rodinných domů a bytových jednotek jako nová páteřní komunikace.

Zde zmiňovaná studie rozvoje Zdaboře z roku 2005.

V souvislosti s výstavbou Jihovýchodní obchvatu, jeho druhou částí, která má propojit Brod přes Zdaboř a napojit se právě na Rožmitálsku silnici za Bohutinem se ale zdá studií navrhovaná propojka silnic Zdabořská X Rožmitálská jako nadbytečná. Navíc někteří občané Zdaboře si ji nepřejí. Proto Osadní výbor Zdaboř a Sdružení občanů a přátel Zdaboře připravily výzvu adresovanou vedení města, zastupitelstvu a dalším orgánům nezvanou Vynětí takzvané „Rožmitálské spojky“ z územního plánu Příbrami. V současné době jsou pod tento dokument shromažďovány podpisy občanů.

Výzvu lze podepsat při akcích Osadního výboru, případně individuálně po domluvě na e-mailu: prunerzdavor@centrum.cz nebo na telefoním čísle : 604376190.

Sdružení občanů a přátel Zdaboře také plánuje svolat vlastníky pozemků a občany dotčené Rožmitálskou spojkou do hasičské zbrojnice k projednání a upřesnění společného stanoviska k této po Jihovýchodním obchvatu druhé zásadní dopravní stavbě, jež má protnout Zdaboř.

Zde je uvedeno několik důvodů pro vynětí tzv. Rožmitálské spojky z územního plánu města Příbram:
Spojka radikálně zhorší dopravní situaci ve Zdaboři. Tato část města bude extrémně zatížena dopravou a exhalacemi z nově vzniklého tzv. Jihovýchodního obchvatu města Příbram. V minulosti se značná část veřejnosti ve Zdaboři vyslovila negativně vůči tomuto obchvatu, a to formou veřejných prohlášení nebo petic. V současnosti se tato část města, která čítá více než tisícovku obyvatel, smířila s tím, že obchvat bude vybudován. Zdejší veřejnost, například prostřednictví Osadního výboru Zdaboř, se však soustavně zasazuje o zmírnění dopadů provozu obchvatu na obyvatele. Pokud už místní přijali obchvat za nevyhnutelný a rozhodli se proti němu neprotestovat v zájmu zlepšení života obyvatel v jiných částech města, jeví se jako velmi nespravedlivé přidávat k vzniklému zatížení dopravou, hlukem a škodlivými emisemi další zdroj těchto potíží. Takzvaná Rožmitálská spojka přetne Zdaboř na dvě části a přivede sem další dopravu, která bude násobit potíže spojené se samotným obchvatem (hluk, exhalace, zhoršené životní prostředí atd.).
To, že by Rožmitálská spojka byla pouze komunikací, která bude vyvádět část dopravy z blízkosti zamýšlené rezidentní výstavby ve Zdaboři, je vysoce nepravděpodobné. Spojka bude přímo „podporovat“ a vyvolávat dopravní toky mezi obchvatem a Bohutínem. Převážné části současných obyvatel Zdaboře, ale i novým rezidentům, kteří budou stavět v oblasti, kvůli které se spojka má prioritně budovat, se zásadně zhorší životní podmínky. Spojka byla navržena před téměř 20 lety v době, kdy osídlení Zdaboře bylo řidší a kdy spojka také odpovídala tehdejším technickým normám. Za téměř jednu generaci se však mnoho změnilo. V blízkosti spojky vznikl velký počet nových objektů pro bydlení, ve kterých žijí v součtu možná stovky obyvatel. Území, na kterém má ležet spojka, slouží pro mnoho obyvatel jako prakticky jediná „zelená zóna“ uvnitř zástavby. Okolí tzv. Zdabořské studánky bylo kultivováno a jde opět o místo, které je masivně využíváno cyklisty nebo pěšími. V čase koronavirových uzávěr, které trvaly více než rok (a o nichž nelze prohlásit, že se v nějaké podobě ještě nezavedou), byla tato místa jednou z mála možností, kterou mohli zdejší obyvatelé se svými dětmi a psy využívat pro relaxaci. Spojka v této podobě není nutná, pokud bude citlivě regulována budoucí rezidentní výstavba ve Zdaboři a doprava vyvedena na rožmitálskou silnici. Rožmitálská bude současně daleko méně frekventována, než je tomu nyní, protože podle všech záměrů Ředitelství silnic a dálnic bude převážná část dopravy vyvedena pomocí obchvatu. Celá oblast Zdaboře, v tomto rozsahu jako jediná městská část Příbrami, bude zcela extrémně postižena dopady klíčové dopravní stavby posledních desetiletí – Jihovýchodního obchvatu města Příbrami. Bude to znamenat enormní zatížení hlukem a škodlivinami a zásadně se navýší doprava. Občané Zdaboře si opravdu nezaslouží, aby se museli vyrovnávat s dopady další velké dopravní stavby.

V minulém roce vedení města vyčlenilo v rozpočtu částku asi 200 tisíc korun na zpracování technické studie provedveditelnosti této navrhované komunikace. „Studie má sloužit k tomu, abychom zjistili jak moc je tato komunikace potřebná, kolik by stála a jak dlouho by trvala její výstavba,“ uvedla před rokem Eva Švehlová, tisková mluvčí města.

Na městském webu pak v rubrice „Otázky a odpovědi“ v červnu tohoto roku napsal na dotaz jednoho z občanů proč se nadále s touto plánovou spojkou počítá starosta města toto: „Dle územního plánu navrženo na Zdaboři vymezené rozvojové území s celkovou zastavitelnou výměrou 39,2 ha a 14 ha. Jedná se o území s výraznou převahou bydlení, služeb pro bydlení – a to jak individuálního (rodinné domy), tak kolektivního (bytové domy) charakteru. Ve výhledu (do roku 2045) zde tedy naroste individuální automobilová doprava. Pokud nebude propojka Rožmitálská – Zdabořská napojena na JV obchvat dojde k přitížení Zdabořské ulice na vjezdu do okružmí křižovatky s Brodskou na intenzitu dopravy 14,0 tis. voz/den. Okružní křižovatka Zdabořská x Brodská má 5 paprsků a vnější průměr 45 m. Celkové její zatížení by v tomto scénáři dosahovalo 24 tis. voz/den, přičemž maximální denní kapacita okružní křižovatky s jedním pruhem na okružním pásu a jedním pruhem na vjezdech se pohybuje v rozmezí 24 – 32 tis. voz/den. Je zřejmé, že by křižovatka významně snížila úroveň kvality dopravy a přiblížila by se k hranicím svojí kapacity, což v dopravních špičkách představuje již významné dopravní zpoždění“, uvedl starosta města Jan Konvalinka na městském webu .

Zdroj: Zdabořský Zpravodaj, web města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.